Čo je SOZA

SLOVENSKÝ OCHRANNÝ ZVÄZ AUTORSKÝ pre práva k hudobným dielam, v skratke SOZA, vykonáva na území Slovenska medzinárodné štandardy ochrany autorských práv, ktorých uplatňovanie na medzinárodnej úrovni sa datuje od roku 1886 tzv. Bernskou dohodou.

SOZA zastupuje nositeľov práv - autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela (textu, libreta) ako aj vydavateľov týchto diel a v ich mene monitoruje použitie hudobných diel na celom území Slovenskej republiky, realizuje výbery autorských odmien a zároveň pre nich vykonáva administratívny, ekonomický a právny servis. Z právneho hľadiska je SOZA právnická osoba, neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel, združenie fyzických a právnických osôb.

Zastupovanie SOZA

OKS zastupujú v danej krajine nielen domácich nositeľov práv, ale aj všetkých zahraničných z tých krajín, s ktorými majú OKS uzatvorené zmluvy o vzájomnom zastupovaní.

SOZA zastupuje nositeľov práv - autorov, upravovateľov, aranžérov hudby a autorov slovesnej časti diela – textu, libreta ako aj vydavateľov týchto diel, v ich mene monitoruje použitie hudobných diel na celom území Slovenskej republiky, realizuje výbery autorských odmien a zároveň pre nich vykonáva administratívny, ekonomický a právny servis. Na základe ich poverenia udeľuje používateľom súhlas na použitie hudby.

SOZA je nezávislou spoločnosťou s vlastnou právnou subjektivitou, ktorá vo vlastnom mene vyberá, spravuje a rozdeľuje odmeny pre autorov a vydavateľov hudobných diel prináležiace týmto subjektom podľa Autorského zákona a príslušných vykonávacích predpisov.

Z právneho hľadiska je SOZA právnická osoba, neziskové občianske združenie autorov a vydavateľov hudobných diel, združenie fyzických a právnických osôb podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov. SOZA predstavuje záujmovú samosprávu, ktorou si nositelia majetkových práv spravujú prostredníctvom volených orgánov spoločné záujmy nositeľov práv k hudobným dielam. V súlade s oprávnením MK SR spravuje SOZA na území Slovenska majetkové autorské práva k hudbe z celého sveta a vykonáva kolektívnu správu práv podľa Autorského zákona.

Predstavenstvo

Predstavenstvo je orgánom riadenia v zmysle ustanovení Autorského zákona a zároveň je štatutárnym orgánom. Riadi chod SOZA navonok aj dovnútra. Má troch členov, ktorých funkčné obdobie nie je časovo ohraničené.

Členmi Predstavenstva sú osoby, bez ohľadu na členstvo v SOZA.

Mgr. art. Ľubomír Burgr
predseda predstavenstva
Ing. Richard Jajcay, MBA
člen predstavenstva
Mgr. Tomáš Mikš
člen predstavenstva

Dozorná rada

Dozorná rada je orgánom kontroly v zmysle ustanovení Autorského zákona. Jej úlohou je pravidelná kontrola riadenia a hospodárenia SOZA. Má 15 členov volených podľa profesijného kľúča:

Pavol Danišovič

Pavol Danišovič

skladateľ populárnej hudby

Ľuboš Bernáth

Ľuboš Bernáth

skladateľ vážnej hudby

Rastislav Dubovský

Rastislav Dubovský

skladateľ filmovej hudby

Miroslav Dudík

Miroslav Dudík

skladateľ - upravovateľ folklórnej hudby

Peter Horák, A - TEMPO VERLAG SLOVAKIA

Peter Horák, A - TEMPO VERLAG SLOVAKIA

vydavateľ

Adam Hudec

Adam Hudec

skladateľ dychovej hudby

Matúš Jakabčic, predseda

Matúš Jakabčic, predseda

skladateľ jazzovej hudby

Katarína Jarušková, HUDOBNÝ FOND

Katarína Jarušková, HUDOBNÝ FOND

vydavateľ

Miroslav Jurika, STUDIO LUX

Miroslav Jurika, STUDIO LUX

vydavateľ

Slavomír Kopec, OPUS

Slavomír Kopec, OPUS

vydavateľ

Peter Lipa

Peter Lipa

skladateľ populárnej hudby

Daniel Matej

Daniel Matej

skladateľ vážnej hudby

Ján Štrasser

Ján Štrasser

textár

Ľubomír Zeman

Ľubomír Zeman

textár

Tomáš Zubák

Tomáš Zubák

skladateľ hudby špeciálnych funkcií

Videá

Kto sme 
a čo robíme
už 100 rokov?

Všetko vám veľmi radi zodpovieme
v jednom z našich videí.

Všetky videá

Odberajte novinky

Vaše prihlásenie na odber sme úspešne zaregistrovali.
Vaše predplatné sa nepodarilo uložiť. Prosím skúste znova.